اعضای هیئت مدیره

  1. حمید صمدی رئیس هیئت مدیره
  2. رضا خلج نایب ریئس هیئت مدیره
  3. عبدالمجید لطیفی عضو هیئت مدیره
  4. محمد رضا لایق عضو هیئت مدیره
  5. مهدی صمدی عضو هیئت مدیره
  6. سید مهدی حسینی نیک بازرس اصلی
  7. میر محمد یزدان پناه بازرس علی البدل
  8. محمد باقر امامی آل آقا دبیر انجمن